24 czerwca 2021

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego, wszyscy radni zagłosowali za przyznaniem absolutorium obecnym władzom powiatu. To wyraz uznania za liczne inwestycje zrealizowane przez powiat w ostatnim roku oraz za działania poprawiające jakość życia w powiecie.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium podczas uroczystej sesji odbywającej się w Sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Za absolutorium głosowało 26 radnych, trzech radnych było nieobecnych na sesji. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego liczy 5 osób. Są to: Przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – Starosta Józef Jodłowski, Wicestarosta Marek Sitarz, a także trzej Członkowie Zarządu, czyli Lucyna Sokołowska, Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko. Organ doradczy tworzą: Sekretarz Powiatu – Waldemar Pijar oraz Skarbnik Powiatu – Danuta Gargała.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski:

W uroczystej sesji wzięli udział zaproszeni goście na czele z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart, dyrektorami podległych staroście placówek i wydziałów oraz wójt gminy Lubenia Adam Skoczylas ze swym zastępcą.

-Absolutorium bez głosu sprzeciwu to wyraz uznania dla Starosty i całego Zarządu. Chcę podkreślić, że w powiecie równo traktowane są kwestie związane z inwestycjami, jak i te ludzkie dotyczące spraw społeczności powiatu. Powiatowy model pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych jest wzorcowy.  Umiecie osiągać cele, które są ważne dla całego powiatu. – zapewniała Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki.

 

Kluczowe inwestycje

Nie dziwi taka jednomyślność w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, ponieważ w minionym roku, pomimo pandemii, powiat rzeszowski kontynuował działalność inwestycyjną – zrealizował szereg ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa czterech obiektów mostowych i przepustu za prawie 9 mln zł,  przebudowa pawilonu nr 3 w SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie oraz rozbudowa budynku urządzeń technicznych dla gazów medycznych za przeszło 10 mln zł. Zrealizowano też inwestycje w obszarze oświaty – m.in. wybudowano stację kontroli pojazdów w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, wykonano prace inwestycyjne w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Zaadaptowano też budynek w Tyczynie na siedzibę Domu dla Dzieci i Młodzieży. Niedawno została podpisana umowa na rozpoczęcie pierwszego etapu budowy strategicznego łącznika drogi ekspresowej S19. Suma łącznych wydatków inwestycyjnych oraz kosztów bieżącej eksploatacji i remontów dróg powiatowych wyniosła w 2020 r. blisko 24 mln zł. Kolejnym sukcesem jest dynamiczny rozwój firm w utworzonym przez powiat Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”.  Zainwestowało w nim już 30 firm z branży wysokich technologii, które tworzą nowe, tak potrzebne miejsca pracy. Park ten istotnie zwiększył potencjał gospodarczy powiatu. Wspomnieć należy o wsparciu dla przedsiębiorstw z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – pomoc ta wyniosła ok. 180 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zajął trzecie miejsce w Polsce pod względem skuteczności działania w obszarze walki z bezrobociem (wg Rankingu Powiatowych Urzędów Pracy Unii Metropolii Polskich). Samorząd powiatu rzeszowskiego również w bieżącym roku kontynuuje inwestycyjną działalność. Podpisana została m.in. umowa na utworzenie „Domu matki z dzieckiem” w Górnie. Realizowane będą projekty z Funduszu COVID-19, a także strategiczne inwestycje drogowe.

Otrzymane absolutorium jest potwierdzeniem dobrej współpracy radnych wszystkich opcji politycznych, mającej na celu zrealizowanie celów istotnych z punktu widzenia mieszkańców powiatu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie / zdj. Michał Łazarów

Piotr Mazurkiewicz