10 marca 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w dwóch konkursach. Ich tematyka ma zwiększyć świadomość najmłodszych na temat bezpieczeństwa na wsi.

Niestety podczas prac gospodarskich wciąż do chodzi do wypadków, także z udziałem dzieci. W ubiegłym roku na Podkarpaciu doszło do prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń podczas prac w gospodarstwach. To o ponad 90 więcej niż w roku 2020. Najczęściej do wypadków dochodzi wiosna i latem podczas prac w gospodarstwie. Dlatego KRUS prowadzi akcję profilaktyczną. Poprzez organizowane pogadanki w szkołach i konkursy uczą dzieci, jak zachowywać się podczas pracy w gospodarstwie lub wakacyjnego pobytu na wsi. Zostały zorganizowane dwa konkursy.

Jeden dotyczy ułożenia rymowanki o bezpieczeństwie w gospodarstwie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Drugi konkurs to konkurs plastyczny również nawiązujący do upadków.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

Zgłoszenia do konkursu plastycznego należy nadsyłać do 1 kwietnia.

Zobacz więcej tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska