17 stycznia 2019

Dyskusyjny Klub Filmowy KLAPS działający w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie należy do jednego z najstarszych w Polsce, a do rejestru Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych został wpisany 21 stycznia 1959 r. pod numerem 56.

Pomysłodawcami utworzenia Klubu byli redaktorzy: Jerzy Piskor, Witold Szymczyk i Maria Cecylia Guziołek z Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Jerzy Narol i lek. med. Bronisław Radowski. Polska Federacja DKF-ów określiła zasady działania klubu, jako dobrowolnego zrzeszenia miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swoje wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF miał być szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrabianiu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki a z drugiej szkołą kształtowania i rozwijania zaangażowanych społecznie skrystalizowanych postaw.

W początkowych latach swojej działalności Klub zorganizował szereg imprez, jak np. niedzielne spotkania filmowe, na których prezentowano w miarę możliwości, obok filmów łatwiejszych, filmy trudne, dyskusyjne, o dużych walorach artystycznych, zmuszające widza do myślenia i uczące równocześnie patrzenia na film. Były to m.in. „Bitwa o ciężką wodę”, „Popiół i diament”, „Ballada o żołnierzu”, „Los człowieka”, czy „Matka Joanna od aniołów”. W działalności Klubu od samego początku stosowano projekcje wprowadzające do filmu, polegające na prezentacji wybranych urywków z filmów planu repertuarowego Klubu, urządzano wystawy plakatów i fotosów filmowych, zorganizowano także pokazową, otwartą dyskusję nad filmem „Popiół i diament” z udziałem aktorki Ewy Krzyżewskiej. Ciekawe były również dyskusje, które odbywały się każdorazowo po wszystkich wyświetlanych filmach. Praktycznie od początku działalności DKF-u opiekunką tej formy klubowej była Danuta Lipińska, instruktor WDK w Rzeszowie i „pasjonat filmu”, jak określali ją wieloletni działacze klubowi: Stanisław Grzał, Julian Ratajczak i Bogdan Biskup. W latach 70. zorganizowano kilka edycji ogólnopolskiej imprezy „Kino Młodych”, w ramach której swoje etiudy studenckie prezentowali m. in. późniejsi polscy reżyserzy, tacy jak: K. Kieślowski, P. Szulkin i K. Zanussi. Od 1992 r. Klubem opiekuje się Adam Kus – wówczas instruktor ds. fotografiii filmu WDK, a obecnie Kierownik Działu Multimedialnych Technik Upowszechniania Kultury. Niepowtarzalne prelekcje do filmów wygłaszali Adam Głaczyński, a następnie Grzegorz Boratyn, którzy współpracując z WDK pomagali wybierać najciekawsze i najbardziej wartościowe propozycje filmowe.

Początkowo w swojej działalności „Klaps” pomijał aktualną produkcję filmową, promując klasyczne dzieła wybitnych twórców kina światowego. W nawiązaniu do tej tradycji w latach 90. odbyło się wiele projekcji ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Największą popularnością cieszyły się cykle filmów nagradzanych Oscarami, Złotymi Palmami, a także przeglądy największych mistrzów kina. Organizowano również projekcje kina niemego z udziałem taperów grających przed ekranem na fortepianie oraz cykliczne przeglądy wybranych reżyserów i filmów poruszających określony temat czy gatunek. Warto wspomnieć, że podczas projekcji gościli znani i lubiani aktorzy (m. in. M. Kondrat, J. Stuhr, M. Pakulnis, K. Majchrzak, Z. Zamachowski).

Należy podkreślić, że za najlepszą działalność w Polsce w sezonie 1996–1999 r. DKF „Klaps” otrzymał prestiżową Nagrodę im. Antoniego Bohdziewicza przyznaną przez Radę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych w Warszawie. W 2005 r. DKF „Klaps” w Rzeszowie zawiesił regularne projekcje, a wiązało się to z rozpoczętym w WDK remontem sali widowiskowo-kinowej, a później z remontem całego budynku. Od 2006 r. bardzo popularne stało się tzw. kino niezależne i dlatego w ofercie programowej pojawiło się wiele propozycji związanych właśnie z tym kierunkiem. Zorganizowano kilkadziesiąt projekcji festiwalowych i replik pofestiwalowych, które spotykały się z dużym zainteresowaniem widzów. Były również interesujące prezentacje najlepszych filmów z kilku ostatnich edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Do działalności filmowej wpisał się również Multimedia Festiwal Filmów Optymistycznych „Happy End”, organizowany kilka lat wspólnie z Fundacją „Obrazy bez granic”. Regularna działalność DKF-u została wznowiona w 2012 r., a prelekcjami i moderowaniem spotkań dyskusyjnych zajmowali się (początkowo) Rafał Kaplita i Dominik Nykiel, który do dziś współpracuje z WDK.

Po filmowych dyskusjach widzowie starają się głębiej zrozumieć poruszaną w filmach tematykę i niejednokrotnie dowiadują się o tym, że wielu z nich oglądało „inny film”. Każdego roku w pokazach uczestniczy blisko 5 tys. widzów, a prezentowanych jest około 40 tytułów. Do bieżącego, nowszego repertuaru z filmami wartościowymi, nagradzanymi i wyróżnianymi na licznych festiwalach włączane są dodatkowo filmy dokumentalne oraz tzw. filmowe klasyki wybitnych mistrzów kina XX wieku. DKF „Klaps” przez organizację takich projekcji ma duży wpływ na kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny oglądanych filmów i podnosi kulturę filmową przez upowszechnianie tytułów o niejednokrotnie wybitnych walorach artystycznych.

Z okazji jubileuszu w poniedziałek tj. 21 stycznia, podczas kolejnej projekcji filmowej,  wystąpi zespół „Czerwie”, który na żywo zagra do filmu pt. „Metropolis”, reż. Fritz Lang. 

 

Informacja prasowa