4 marca 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent.Świadczenia wrosną o ponad 4 procent. Minimalna emerytura jest teraz wyższa o 50,88 złotych

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 procent. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku.

Dzisiaj (czwartek -4.03) w godz. 10-11:30 pod nr tel. 17 858 61 85 eksperci ZUSw Rzeszowie odpowiadać będą na pytania dotyczące waloryzacji.