22 października 2021

W piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa.

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Problemy i wyzwania bezpieczeństwa kulturowego – od teorii do praktyki

Termin: 22.10.2021 r.

Miejsce: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Forma konferencji: Hybrydowa

9:00 – 9:45 Rejestracja uczestników

9:45 – 9:50 Otwarcie konferencji

9:50 – 11:15 panel otwierający Kultura dla Młodych. Oczekiwania i możliwości

11:15 – 11:30 przerwa

Polska polityka historyczna jako element bezpieczeństwa kulturowego

 • 11:30 – 11:45 dr hab. Czesław Kłak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) Prawno-karne aspekty ochrony prawdy historycznej.
 • 11:45 – 12:00 prof. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski) Wpływ języka polskiego na rozwój i przekaz kultury.
 • 12:00 – 12:15 dr Tomasz Bereza (IPN-Rzeszów) „Zapomnienie i błąd historyczny”. Apologia OUN-UPA jako paradygmat polityki historycznej Ukrainy. Geneza, realizacja, oczekiwane skutki, wnioski dla Polski.
 • 12:15 – 12:30 dr Marcin Paszkiewicz (Niepubliczne Kolegium Języków w Sanoku, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku) Szkody wojenne ludności powiatu sanockiego poniesione podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944.
 • 12:30 – 12:45 Beata Michałuszko (Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie) Wpływ instytucji publicznych na rozwój kultury na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
 • 12:45 – 13:00 Beata Kot (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków) Wpływ dziedzictwa kulturowego na młodych ludzi.
 • 13:00 – 13:10 Dyskusja

Ochrona dziedzictwa narodowego i historycznego w aspekcie materialnym i niematerialnym

 • 13:15 – 13:30 mgr Dominka Tkacz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Bezpieczeństwo kulturowe w ujęciu etycznym.
 • 13:30 – 13:45 Jakub Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski) Ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie mniejszości narodowych i etnicznych – aspekty prawne.
 • 13:45 – 14:00 Łukasz Musiatowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Problemy i wyzwania dla polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście polskiej mniejszości na Litwie.
 • 14:00 – 14:15 Sebastian Śliwa (Uniwersytet Rzeszowski) Opis z perspektywy historycznej, głównie na podstawie gminy, wspólną egzystencje i mieszanie się kulturowe rzymskich katolików, greckich katolików i żydów.
 • 14:15 – 14:30 Piotr Leszczyński (Politechnika Rzeszowska) Dezinformacja Federacji Rosyjskiej jako zagrożenie dla państw Europy Środkowo – Wschodniej.
 • 14:30 – 14:45 Sara Kołotyło (Uniwersytet Rzeszowski) Rola Unii Europejskiej w kontekście dezinformacji.
 • 14:45 – 14:50 Dyskusja

Rola i miejsce instytucji kultury

 • 15:00 – 15:15 dr Piotr Szopa (IPN Oddział Rzeszów) Podziemny wymiar sprawiedliwości – działanie państwa zmierzające do utrzymania organów państwowych na terenie zajętym przez wroga.
 • 15:15 – 15:30 Adrian Woźniak (Uniwersytet Rzeszowski) Propozycje zmian do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa kulturowego.
 • 15:30 – 15:45 Andrii Zarytskyi (Uniwersytet Rzeszowski) Instytucje kultury w Polsce i w Ukrainie.
 • 15:45 – 16:00 Beata Serafin (Uniwersytet Rzeszowski) Rola czytelnictwa w kształtowaniu się tożsamości.
 • 16:00 – 16:15 Antoni Myjak (Uniwersytet Rzeszowski) Działalność instytucji kultury na wybranych przykładach.
 • 16:15 – 16:20 Dyskusja

Kultura strategiczna

 • 16:30 – 16:45 dr Tomasz Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny) Ewolucja kultury strategicznej Polski w kontekście współczesnych zmian geopolitycznych.
 • 16:45 – 17:00 mgr Dominka Tabis (Uniwersytet Jagielloński) Kultura strategiczna Polski – fakt czy aspiracja?
 • 17:00 – 17:15 Andrzej Rotarski (Uniwersytet Rzeszowski) Soft Power Polski.
 • 17:15 – 17:30 Michał Gratkowski (Akademia Ignatianum w Krakowie) Kultura jako przedmiot realizacji zadań administracji publicznej w Polsce.
 • 17:30 – 17:45 Jakub Szyszka (Uniwersytet Rzeszowski) Paweł Włodkowic – polski prekursor praw człowieka i prawa międzynarodowego.
 • 17:45 – 17:50 Dyskusja

Dziedzictwo kulturowe w aspekcie ogólnopolskim, regionalnym oraz lokalnym

 • 18:00 – 18:15 Adrian Mokrzycki (Uniwersytet Rzeszowski) Dziedzictwo kulturowe ziemi jasielskiej.
 • 18:15 – 18:30 mgr Mateusz Węgrzyn Rola organizacji pozarządowych w działalności na rzecz promocji kultury i historii.
 • 18:30 – 18:45 mgr Rafał Smalara Karpaty – kultura, historia, przyroda.
 • 18:45 – 19:00 Miłosz Bachórz (Uniwersytet Rzeszowski) Uniwersytety Ludowe ostoją dziedzictwa kulturowego.
 • 19:00 – 19:15 Dawid Kita (Uniwersytet Rzeszowski) Bieszczady w kulturze masowej.
 • 19:15 – 19:30 mgr Monika Serafin Zadania podmiotów publicznych i samorządowych na rzecz lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 • 19:30 – 19:35 Dyskusja