13 stycznia 2021

Program był realizowany  na Podkarpaciu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w 2020 roku

Od początku wdrażania programu podpisano łącznie 251 umów na łączną wartość 827 mln zł, w tym 105 umów na projekty pozakonkursowe z powiatowymi urzędami pracy (PUP) na łączną wartość 651,9 mln zł oraz 146 umów na projekty konkursowe na łączną wartość 175,3 mln zł.

W 2020 r. w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy  podpisano 21 umów na prawie 178 mln zł oraz 4 umowy na projekty konkursowe na kwotę prawie 5,5 mln zł. 

W pierwszych tygodniach 2021 roku, w ramach projektów konkursowych w Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), zostanie rozstrzygnięty konkurs POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20, w którym planuje się zakontraktować środki w wysokości około 20 mln zł. Zostaną one przeznaczone na otwarcie działalności gospodarczych przez osoby bierne zawodowo.

Na walkę z przeciwdziałaniem negatywnych skutków COVID-19 zaangażowanych zostało przez podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy 65,5 mln zł. Z tej puli w obecnej chwili zostało rozliczonych przez te urzędy około 25 mln zł, dzięki którym wsparciem objęto prawie 8,5 tysiąca stanowisk pracy.

Dotychczas w ramach POWER zostało objętych wsparciem łącznie prawie 56 tysięcy młodych osób zarówno w projektach konkursowych, jak i pozakonkursowych. Uczestnicy projektów skorzystali między innymi: z płatnych staży, szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia, bonów na zasiedlenie oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz z doposażonych w ramach Programu miejsc pracy. Każdy uczestnik skorzystał z obligatoryjnie świadczonego poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, a dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania. Dzięki wsparciu na otwarcie działalności gospodarczej z PO WER na Podkarpaciu powstało łącznie około 6 000  nowych firm.

 

PO WER jest idealnie wycelowany w jeden z największych problemów Podkarpacia. Wspiera osoby młode, które w związku z nieadekwatnymi dla nich ofertami zatrudnienia, wymagającymi wykazania bogatego doświadczenia, nie mogą sprawnie rozpocząć kariery zawodowej lub odnaleźć na lokalnym rynku pracy – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 

Jak zauważa Jolanta Płonka, kierownik Wydziału Wdrażania PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, kompleksowe wsparcie udzielane osobom młodym w ramach programu ułatwia młodzieży odnalezienie swojego miejsca stabilnej i rozwojowej pracy. Program jest adresowany również do młodych osób niepełnosprawnych, do tej pory udało się pomóc 1907 takim osobom.

W ramach Osi I PO WER województwo podkarpackie dysponuje kwotą 770 861 162 zł. Dotychczas zakontraktowano już ponad 100% z tej puli. Wartość certyfikacji wydatków wynosi 522 mln złotych i stanowi 67,8 % wartości alokacji.

 

Iwona Kosztyła