29 stycznia 2021

Rok 2020 przyniósł globalną pandemię COVID─19, fatalną w skutki dla turystyki. Wprowadzone obostrzenia wpłynęły także na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem.

W minionym roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła i zrealizowała prace zmierzające do wdrożenia cyklicznych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Etapy tych działań oraz wyniki pilotażu zaprezentowano podczas spotkania online samorządów lokalnych i branży.

 

Celem realizowanych badań było oszacowanie wielkości oraz poznanie struktury przyjazdowego ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Wyniki badań odpowiadają m.in. na pytania o motywy i cele przyjazdu do regionu, źródła informacji o podkarpackiej ofercie turystycznej, długość pobytu czy wydatki.

Według Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej informacje pozyskane w pilotażowych badaniach ruchu turystycznego w województwie podkarpackim są cenną dawką wiedzy o zachowaniu, oczekiwaniach czy opinii uczestników ruchu turystycznego, którą już w najbliższym czasie będzie można wykorzystać w podejmowaniu decyzji z zakresu poprawy oferty turystycznej, jakości usług oraz w realizacji dalszych działań promocyjnych.

 

Podkreślić należy, że badania realizowane były w sytuacji wyjątkowej – w czasie pandemii, co dodatkowo stanowi o ich wartości z punktu widzenia planowania i realizowania działań dla rozwoju czy kierunków zmian w turystyce regionalnej – komentuje Anna Brzechowska-Rębisz – Dyrektor PROT.

 

Podkarpacka turystyka, a pandemia

Rok 2020 przyniósł globalną pandemię COVID─19, fatalną w skutki dla turystyki. Wprowadzone obostrzenia wpłynęły także na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, w tym 67 931 odwiedzających zagranicznych. Warunki pandemiczne i wdrożone obostrzenia dla branży turystycznej w pierwszej kolejności ograniczyły ruch międzynarodowy, czego skutkiem był niemal zupełny brak turystów zagranicznych i tranzytowych. Wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w sierpniu w powiatach bieszczadzkim, leskim oraz w Rzeszowie wskazują, że znaczenia nabrały jednodniowe wyjazdy bez noclegu (głównie mieszkańców regionu). Z kolei turyści częściej deklarowali dłuższe pobyty w województwie.

 

Przeprowadzone badania ruchu turystycznego wskazują, że turyści (osoby zatrzymujące się w regionie na co najmniej jedną noc) stanowili 73,4% badanych, a odwiedzający jednodniowi (osoby podróżujące poza swoje zwykłe otoczenie bez korzystania z noclegu) 26,6%. Wśród badanych turystów przeważały osoby do 45 roku życia. Turyści pochodzili z województw: podkarpackiego (16,1%), mazowieckiego (14,2%) i małopolskiego (12,1%). Głównym celem pobytu jest turystyka aktywna (87,9%), w tym szczególnie wycieczki piesze (67,3%). Wśród turystów dominował model podróży z jednym miejscem noclegu – bazą dla jednodniowych wycieczek (68%).

Z kolei jednodniowy odwiedzający to człowiek bardzo młody, od 18 do 25 lat. Zdecydowana większość osób z tej kategorii to pochodzący z  województwa podkarpackiego (82,7%). W tej grupie również dominowała turystyka aktywna, obok wypoczynku biernego oraz rozrywki. Wśród odwiedzających dominował model podróży do jednego miejsca (konkretne miasto i piesze przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi atrakcjami – ponad 70%).

 

Wizerunek regionu i lojalność konsumencka

Turyści ocenili, że pobyt w województwie podkarpackim zdecydowanie (65,3%) lub raczej (31,1%) spełnił ich oczekiwania. Podobnie pobyt w regionie oceniali odwiedzający jednodniowi: 66,3% uznało, że zdecydowanie, a 29,8% deklarowało, że raczej spełnił ich oczekiwania. Obie grupy nie oceniają Podkarpackiego negatywnie, natomiast „zdecydowanie dobrze” województwo oceniło (7,6%) turystów i (4,4,%) odwiedzających jednodniowych, a „ani dobrze ani źle” (26,5%) turystów (44,8%) odwiedzających. Większość respondentów zdecydowanie poleci lub raczej poleci pobyt w województwie podkarpackim swoim krewnym lub znajomym. 95% turystów i 96% odwiedzających jednodniowych można zaliczyć do grupy konsumentów lojalnych.

Pilotażowe badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim były realizowane w trzech wytypowanych na podstawie rankingu powiatach w sierpniu ubiegłego roku. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara (WSIZ), dr Beata Gierczak-Korzeniowska (URz), dr Mateusz Stopa (OnData).

***

Etapy realizacji oraz wyniki pilotażowych badań ruchu turystycznego w województwie podkarpackim w 2020 r. zostały zaprezentowane podczas spotkania online 28 stycznia zorganizowanego przez Podkarpacką Regionalną Organizacje Turystyczną.

W wydarzeniu obok reprezentantów PROT uczestniczyło szerokie grono osób związanych z turystyką i promocją województwa podkarpackiego. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, samorządów powiatowych i gminnych, Lokalnych Organizacji Turystycznych, branży turystycznej, a także regionalnych mediów. W spotkaniu wzięli także udział: Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Rafał Szlachta oraz Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT.

 

Iwona Kosztyła