25 maja 2022

Od 1 czerwca uczelnia zyska Wiceprezydenta, będzie nim obecny Rektor Uczelni dr Wergiliusz Gołąbek. Rektorem WSIiZ zostanie dr hab. Andrzej Rozmus, Prorektorem ds. Nauczania - dr Małgorzata Gosek a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej pozostaje dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka.

 

Zmiana na stanowisku Rektora to kolejny etap przekazywania władzy w Uczelni młodszemu pokoleniu, pierwsze takie działania miały miejsce już 6 lat temu – informuje Prezydent WSIiZ dr hab. inż. Tadeusz Pomianek i podkreśla, że obecnie Uczelnią będzie zarządzało pokolenie urodzone w latach 70. Prezydent Pomianek decyzję o powołaniu nowego Rektora podjął po pozytywnej decyzji członków Senatu WSIiZ wyrażonej na posiedzeniu w dniu 24 maja br.

Już na początku  drugiej kadencji Pana Rektora dr Wergiliusza Gołąbka ustaliliśmy, że prawdopodobnie w połowie jego drugiej kadencji nastąpi kolejny etap pokoleniowego przekazywania obowiązków rektorskich – podkreśla Prezydent Tadeusz Pomianek i dodaje: Zdecydowaliśmy się na ten krok teraz, ponieważ Uczelnia rozpoczyna dwa duże i ważne dla jej przyszłości projekty. Chcemy, aby za ten etap odpowiedzialny był nowy zespół rektorski.

Realizacja wspomnianych projektów będzie wymagała wsparcia Prezydenta i Jego współpracowników, a  ważnym aspektem działań ma być pozyskanie do współpracy wielu zewnętrznych partnerów. Za to będzie odpowiedzialny dr Wergiliusz Gołąbek, który z dniem 1 czerwca br. zostanie awansowany na stanowisko Wiceprezydenta Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jako Prezydent będę miał silne wsparcie ze strony osoby, która na przestrzeni  6 lat pokazała swoje walory i skuteczność jako wieloletni rektor. Nasze obowiązki, obok kontrolnych, będą skupiały się na inspirowaniu i wspomaganiu kluczowych przedsięwzięć Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – ocenia Prezydent Tadeusz Pomianek.

 

Dr Wergiliusz Gołąbek jest związany z WSIiZ od 2003 roku, pełnił między innymi funkcje Prorektora ds. Nauczania oraz Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy, a w 2016 roku został powołany na stanowisko Rektora WSIiZ. Jego kadencja jako Wiceprezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie obejmie okres od 01.06.2022 do 04.09.2026 roku. W czasie obrad Senatu 24 maja br. jego członkowie podjęli jednogłośną decyzję o przyznaniu dr Wergiliuszowi Gołąbkowi medalu BENE MERITUS DE ACADEMIA Zasłużony dla WSIiZ.

Dr hab. Andrzej Rozmus jest związany z WSIiZ od 1998 roku, ostatnie 10 lat był Prorektorem ds. Nauczania, a od 2019 roku pełni także funkcję Dyrektora Instytutu Analiz Edukacji WSIiZ. Jako doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika i autor pracy habilitacyjnej poświęconej problematyce szkolnictwa wyższego brał udział w pracach wielu gremiów programujących kształt i rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Wkładem nowego Rektora WSIiZ w edukację dzieci i młodzieży z Rzeszowa jest z kolei Rzeszowska Akademia Inspiracji, oferująca w latach 2014-2021 zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nowy Rektor dr hab. Andrzej Rozmus w czasie swojej rozpoczynającej się kadencji (od 01.06.2022 do 04.09.2024 roku) skupi się przede wszystkim na dwóch dużych projektach edukacyjnych, których realizację rozpoczyna  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

We Władzach WSIiZ pozostaje dotychczasowa Prorektor ds. Nauki dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, przy czym od 1 czerwca br. zakres Jej odpowiedzialności zostanie rozszerzony o obszar współpracy międzynarodowej. Pani Prorektor jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, związana jest z uczelnią od 1999 roku. Jako wykładowca wyjaśnia skomplikowane zagadnienia prawne studentom ścieżek anglojęzycznych. Od wielu lat zaangażowana jest we wspieranie rozwoju oferty kształcenia międzynarodowego WSIiZ i inicjowanie projektów międzynarodowych.

Na stanowisko Prorektora ds. Nauczania na miejsce dr. hab. Andrzeja Rozmusa zostanie powołana dr Małgorzata Gosek, która przez 9 lat sprawowała funkcję Kanclerza Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie a ostatnio była członkiem Rady Prezydenckiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest matematykiem,  doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, a zawodowo łączy doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Zrozumienie tych środowisk i połączenie różnych perspektyw jest  szczególnie ważne w tworzeniu programów kształcenia odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Iwona Kosztyła