17 maja 2021

Informacje pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach.

W dokumentach zgłoszeniowych – ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. „Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach”

Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach.

Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa,  Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.

Iwona Kosztyła