28 lutego 2019

W województwie podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE, co oznacza wiele działań związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej i uszczelnianiem systemu podatkowego.

Wykonanie dochodów budżetu państwa przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie w 2018 r. według wstępnych wyliczeń wyniosło ponad 8,3 mld złotych. Wpływy budżetowe z podatków i cła zrealizowane w 2018 r. przez KAS w woj. podkarpackim były wyższe o blisko 867 mln złotych w porównaniu do 2017 r., co daje wzrost o blisko 12 %.

Wyższe wpływy do budżetu to efekt zdecydowanych działań zmierzających do efektywnego poboru należności podatkowych i poprawy ściągalności podatków oraz ograniczania szarej strefy, która w znaczny sposób uszczupla wpływy budżetowe.

Jednym z wdrożonych działań, które pomogło uszczelnić system poboru podatków było wdrożenia JPK VAT- od początku 2018 r. obowiązek składania plików JPK VAT objął wszystkich przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. W 2018 r. urzędy skarbowe w woj. podkarpackim przeprowadziły ponad 9 tys. czynności sprawdzających identyfikując uszczuplenia podatkowe na blisko 70 mln zł.

W 2018 r. urzędy skarbowe w woj. podkarpackim zakończyły 1247 kontroli podatkowych. W wyniku kontroli podatkowych w 2018 r. przeprowadzonych przez urzędy skarbowe w woj. podkarpackim, stwierdzona kwota uszczupleń wyniosła 80,6 mln złotych.

Z kolei w ramach postępowań kontrolnych i kontroli celno – skarbowych prowadzonych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, dokonano ustaleń w zakresie zidentyfikowanych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa na kwotę blisko 450 mln złotych.

Efektem finansowym czynności podejmowanych przez urzędy skarbowe i Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy  w Przemyślu było uzyskanie wpływów, które zostały wpłacone przez kontrolowanych lub od nich wyegzekwowane. Łączna kwota wpływów uzyskanych w wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych, postępowań kontrolnych i kontroli celno- skarbowych przekroczyła 76,9 mln złotych. 

Wynikiem prowadzonych kontroli w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowej, zmniejszenie straty z tyt. stwierdzonych nieprawidłowości oszacowano na poziomie blisko 27 mln złotych.

W 2018r. działania prowadzone przez urzędy skarbowe w woj. podkarpackim pozwoliły na wyegzekwowanie nieuregulowanych należności ciężących na podatnikach na kwotę ponad 112 mln złotych, tj. o blisko 22 mln złotych więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Najwyższe kwoty zaległości wyegzekwowano I Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, II Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie oraz Urzędzie Skarbowym w Mielcu. Natomiast najwyższy wskaźnik efektywności egzekucji osiągnął Podkarpacki Urząd Skarbowy tj. 70, 39 %.

Biorąc pod uwagę współczynniki lokat urzędów skarbowych w zakresie dochodów, zaległości oraz egzekucji, w 2018 r. wiodące w tych obszarach były urzędy w Kolbuszowej, Przemyślu, Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Przeworsku.

W woj. podkarpackim istotnym zadaniem KAS jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy UE. Zadania te realizuje Służba Celno-Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbowej.

Obsługując przedsiębiorców działających w międzynarodowym obrocie towarowym, w 2018 roku Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu zarejestrowała w ruchu towarowym ponad 235 tys. zgłoszeń w procedurach przywozowych i wywozowych ( 8 % więcej niż rok wcześniej). Na przestrzeni ubiegłego roku funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu obsłużyli także ponad 232,5 tys. zgłoszeń tranzytowych ( 8 % więcej niż rok wcześniej).

W obsłudze podróżnych w systemie TAX FREE zarejestrowano ponad milion dokumentów o łącznej wartości 1,5 mld zł.

Skuteczność i efektywność walki z przemytem

Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w 2018 r. :

 • udaremnili wprowadzenie do nielegalnego obrotu towarów tj. m.in.: papierosy (26 mln sztuk o rynkowej wartości 18 mln złotych); tytoń, krajanka i susz tytoniowy (21,5 ton); alkohol (26 tys. litrów), środki odurzające/narkotyki (693 litry i ponad 2 kg), leki (15 tys. sztuk tabletek, 1,5 tys. sztuk saszetek/ampułek), okazy zagrożone wyginięciem CITES ( 164 kg i ponad 8 tys. sztuk), odpady (ponad 18 ton i 11,5 litra); środki ochrony roślin ( 12 tys. litrów i ponad 322 kg), towary nie spełniające wymogów bezpieczeństwa ( ponad 26 tys. sztuk), zabytki (611 szt. ), broń i amunicja ( 433 szt. amunicji, 1 pocisk artyleryjski, 4 szt. broń), bursztyn (705 kg)

 • wszczęli blisko 5 tys. postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe i wystawili ponad 14 tys. mandatów karnych o wartości 6,5 mln zł.

 • zatrzymali 87 samochodów, które służyły do przemytu

 • skierowali 876 wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu oraz 109 wniosków o umieszczenie osób w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP

 • walcząc z nielegalnym hazardem zabezpieczyli 550 nielegalnych automatów do gier hazardowych, wszczynając 247 postępowań karnych skarbowych i 850 postępowań administracyjnych, w których nałożone kary wyniosły ponad 9,4 mln złotych ( dla porównania kary nałożone rok wcześniej wyniosły 5,7 mln złotych)

 • podczas działań na drogach woj. podkarpackiego przeprowadzili ponad 28 tys. kontroli w ramach SENT ( monitorowanie drogowego przewozu towarów)

 • Laboratorium Celno- Skarbowe w Przemyślu przebadało ponad 2,3 tys. próbek i wykonało ponad 12 tys. analiz, wielokrotnie przyczyniając się do udaremnienia wprowadzenia do obrotu substancji psychoaktywnych i niebezpiecznych. W 1,9 tys. próbkach stwierdzono nieprawidłowości, co stanowi 84 % wszystkich przebadanych próbek.

Chroniąc społeczeństwo i rynek przed zagrożeniami, funkcjonariusze KAS na Podkarpaciu prowadzili także intensywne działania kontrolne w związku z ryzykiem wprowadzenia chorób na teren UE (w tym wirusa ASF), nakładając na podróżnych łamiących zakaz wwozu produktów pochodzenia zwierzęcego 2,2 tys. mandatów w łącznej kwocie ponad 1,1 mln zł.

Walka z oszustwami podatkowymi

Priorytetem KAS pozostaje walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Skonsolidowane działania połączonych struktur w ramach KAS pozwoliły na ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT oraz eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.

Przykłady działań pracowników i funkcjonariuszy KAS w woj. podkarpackim w walce z oszustwami podatkowymi 2018 r.

 • 17 mln złotych wpłaty do budżetu państwa- wykryty mechanizm dokonywania fikcyjnych dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów

 • Wykryta karuzela w branży paliwowej- 76 mln złotych.

 • Wykryta karuzela podatkowa w obrocie benzyną i olejem napędowym – ponad 60 mln złotych.

 • Wykryty proceder oszustwa podatkowego na ponad 16 mln złotych– zatrzymanie ponad 600 kg suszu tytoniowego. 

 • Ponad 700 tys. złotych wpłaty do budżetu wyniku kontroli podkarpackiej KAS- podatnik obniżał kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z fikcyjnych faktur.

 • Udaremniony nienależny zwrot podatku VAT w wysokości ponad 300 tysięcy złotych– podatek do zwrotu wynikał z deklaracji VAT-7 składanych przez podmiot działający w branży budowlanej.

 • Funkcjonariusze KAS i CBŚP rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą VAT- szacowane straty mogły wynieść co najmniej 15 mln złotych, pozorowany obrót obuwiem, odzieżą i materiałami pirotechnicznymi;

 • Dzięki KAS z Podkarpacia, Skarb Państwa odzyskał ponad 4 mln złotych z tytułu podatku VAT- stwierdzone nieprawidłowości w zakresie rozliczeń VAT.

 • Skarb Państwa odzyskał ponad 3 mln złotych z tyt. podatku CIT- kontrolowany  podmiot  wpłacił zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami.

 • Kolejne pół miliona złotych odzyskane dla budżetu– na stratę naraził budżet państwa jeden z podkarpackich podatników, prowadzący działalność gospodarczą w  branży nieruchomości

 • Rozbita grupa przestępcza, wyłudzająca VAT- obrót olejem napędowym, szacowana kwota uszczupleń może sięgać 15 mln złotych.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie 

Piotr Mazurkiewicz