20 października 2021

Mieszkańcy powinni mieć jak największą wiedzę o tym co dzieje się w mieście oraz mieć wpływ na podejmowane decyzje. Opinia rzeszowian jest dla mnie bardzo ważna. Dlatego przygotowany został projekt dotyczący wprowadzenia w naszym mieście konsultacji społecznych – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadałem, że w naszym mieście zostaną wprowadzone konsultacje społeczne. Zaraz po wyborach zasięgałem opinii mieszkańców np. przy pomocy mediów społecznościowych. Analizowałem opinie wyrażane w komentarzach w mediach społecznościowych, spotykałem się i dyskutowałem z mieszkańcami. Spotkania oczywiście będą kontynuowane, bo bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny. Natomiast konsultacje społeczne przybiorą bardziej formalną formułę. Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie, którym radni zajmą się na najbliższej sesji – dodaje prezydent Konrad Fijołek.

Projekty uchwały dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rzeszowa znalazł się w porządku obrad sesji, która odbędzie się 26 października. Zgodnie z zapisami projektu inicjatywa w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla miasta Rzeszowa będzie przysługiwać:

* Prezydentowi;

* Radzie w drodze uchwały;

* grupie co najmniej 300 mieszkańców.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji (zawierający m.in. opis celu i przedmiot konsultacji, zasięg konsultacji – np. terytorialny – ogólnomiejski, określonej części miasta Rzeszowa, w sprawach ważnych dla określonej grupy mieszkańców oraz uzasadnienie) składany będzie do prezydenta.

Projekt uchwały określa formy konsultacji społecznych. Są to m.in. otwarte spotkania i debaty z mieszkańcami, zbieranie uwag i wniosków w punktach konsultacyjnych, badanie opinii mieszkańców poprzez formularze, ankiety, sondaże z wykorzystaniem metod tradycyjnych lub technologii informatycznych, zebrania z przedstawicielami grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych i innych pomiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji dla konkretnej sprawy podejmuje prezydent.

Co istotne przeprowadzone konsultacje społeczne będą uznawane za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział. Raport z przebiegu konsultacji będzie zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

inf.UMRZ