4 września 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie miasta Jasła.

 

Wymagane dokumenty:

• w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;

• karata pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę;

• wniosek strony o przyznanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 

Postępowanie w sprawie przyznania pomocy będzie prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 4437015.

 

MOPS Jasło

Piotr Mazurkiewicz