9 lipca 2019

Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. Wnioski można składać już od 15 lipca.

Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. – 50 mln zł tyle wynosi łączna kwota jaką ZUS przeznaczy na projekty dotyczące utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2020 r.– mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Programu dofinasowania  a ma na celu wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019  r.

ZUS zaprasza do udziału w konkursie pracodawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalegają z opłacaniem podatków;
  • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiegają się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego zostali zobowiązani

Szczegółowe informacje zamieściliśmy na naszej stronie internetowej, pod adresem www.zus.pl/prewencja . Zapytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl w terminie od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

W konkursie ubiegłorocznym wyłoniono aż 43 podmiotów(firm) z województwa podkarpackiego, które otrzymały wsparcie finansowe na poprawę warunków pracy w łącznej kwocie 4,5 mln zł. – mówi Wojciech Dyląg. 

 

informacja prasowa