12 stycznia 2021

Wsparcie gospodarki narodowej w ramach Tarcz Antykryzysowych wynosi już prawie 200 mld zł, z czego dla naszego regionu przypadać będzie około 9 mld złotych.

Rada Ministrów na wniosek Jarosława Gowina 5 stycznia przyjęła dwie uchwały ws. nowelizacji Tarczy Finansowej PFR oraz zupełnie nowego programu dla MŚP, czyli tzw. „Tarczy Finansowej PFR 2.0”.

Jarosław Gowin z sukcesem zabiegał o dodatkowe 20,5 mld zł w ramach walki o miejsca pracy i ratowania polskiej gospodarki w czasie pandemii COVID-19. Dzięki temu kwota pomocy udzielonej polskim przedsiębiorcom w trakcie pandemii zbliża się do 200 mld zł. – mówił Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wsparcie dla gospodarki, obejmie teraz w ramach obu Tarcz Finansowych PFR 45 branż. Wśród nich są m.in.: branże hotelarska, turystyczna, gastronomiczna, ale także sportowa, kulturalna i rozrywkowa czy reklamowa i wydawnicza.

Jesteśmy odpowiedzialni. Nie pozostawiamy bez pomocy tych branż, których działalność przez koronawirusa musiała zostać ograniczona. Wsparcie zostało poprzedzone dziesiątkami spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami przeprowadzonymi przez Jarosława Gowina wraz z jego współpracownikami w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. – mówił Waldemar Kotula – Radny Miasta Rzeszowa.

Nowelizacja Tarczy Finansowej PFR to przede wszystkim umorzenie do 100% środków otrzymanych przez polskich przedsiębiorców w celu wsparcia walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Dzięki temu aż 7,5 mld złotych zostanie w kieszeni polskich przedsiębiorców.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to zupełnie nowy instrument do walki o utrzymanie kondycji polskich przedsiębiorstw, na który zostanie przeznaczone 13 miliardów złotych. To kolejne wsparcie dla najbardziej dotkniętych branż – 6,5 mld zł dla mikro firm oraz 6,5 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorców. – dodaje Stanisław Kruczek

Organem przyznającym pomoc, odpowiedzialnym za wdrożenie środków z Tarczy 2.0 jest Polski Fundusz Rozwoju. Pomoc może być udzielana od 15 stycznia 2021 r. Wnioski można składać do 28 lutego 2021 r.

Powyższe działania mają na celu zapobieganie upadłości firm i wzrostowi bezrobocia. Po rozpoczęciu Narodowego Programu Szczepień jesteśmy coraz bliżej uwolnienia polskiej gospodarki i powrotu Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Firmy zarejestrowane i prowadzące działalność w Polsce

 • Spełniające następujące kryteria kwalifikowalności:

  • muszą odnotować spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu z okresem od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

  • nie mają zaległości podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku;

  • prowadziły działalność gospodarczą zarówno na dzień  31 grudnia 2019 r., jak i na dzień stosowania środków (działalność gospodarcza prowadzona w obu powyższych terminach);

  • które w dniu złożenia wniosku nie były w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji;

  • przedsiębiorcy zarejestrowani na terytorium RP w CEIDG lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz

  • mający rezydencję podatkową na terenie EOG; ponadto rzeczywisty beneficjent  w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe przy zobowiązaniu do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do EOG w ciągu dziewięciu miesięcy od daty przyznania pomocy w ramach środków.

Pomoc dla mikroprzedsiębiorstw

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż PKD oraz o rocznym obrocie lub sumie bilansowej nie przekraczającej 2 000 000 EUR.

 • Maksymalna kwota, jaką przedsiębiorca może uzyskać to 36 000 zł na pracownika.

 • Jeżeli przedsiębiorca otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0, maksymalna kwota dofinansowania otrzymanego z obu Tarcz nie może przekroczyć 72000 zł na pracownika.

 • Zaliczka zwrotna będzie musiała zostać zwrócona, jeśli średni poziom zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. nie zostanie utrzymany.

Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Przeznaczona dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż PKD o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 000 000 EUR lub sumie bilansowej nie przekraczającej 43 000 000 EUR.

 • Pomoc w formie zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych przedsiębiorstw, w przypadku których wybuch COVID-19 spowodował zawieszenie lub ograniczenie ich działalności.

 • Pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które odnotują spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.

 • Pomoc do wysokości 70% niepokrytych kosztów stałych, ale nie więcej niż 3,5 mln zł na przedsiębiorstwo.

 • Kwota pomocy jest dodatkowo ograniczona do 72 000 zł na pracownika, jeżeli firma otrzymał już pomoc z Tarczy 1.0. Maksymalna kwota pomocy z obu Tarcz nie może przekroczyć 144 000 zł na pracownika.

Piotr Mazurkiewicz