1 lipca 2022

19 głosów za przy 1 wstrzymującym (Radny K. Mazur). Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium Piotrowi Przytockiemu Prezydentowi Miasta Krosna.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna stwierdziła, że Prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja ta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Krosna za 2021 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2021r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie absolutorium Prezydentowi.

 

 

W imieniu Klubu Samorządowego głos zabrał Marcin Niepokój : Dobre wykonanie budżetu miasta Krosna za 2021r., w czasie trwającej pandemii i wzrostu cen to zasługa wielu osób na czele z Panem Prezydentem i jego zastępcami. Osoby te poradziły sobie bardzo dobrze z funkcjonowaniem naszego miasta a mogło być różnie, co niestety widać w innych polskich samorządach. Wiele realizowanych działań we wszystkich obszarach oceniam pozytywnie a w szczególności te, które zmierzają do rozwoju miasta. Wiele podjętych inicjatyw odmieniły nasze miasto.

W związku z powyższym, jako Radni Klub Samorządne Krosno będziemy głosować za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna oraz za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok.

 

Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Paweł Krzanowski w imieniu klubu odniósł się do wykonania budżetu: Są pewne plusy ale chodzi o to żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów. Każdy z nas podejmie decyzję w zgodzie ze swoim sumieniem.

 

Dochody budżetu wykonano w wysokości 441,9 mln zł, tj. 103,07% planu, w tym:

 1. dochody własne – 171,4 mln zł (38,8% dochodów ogółem),

 2. dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 123,1 mln zł (27,9%),

 3. subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza, uzupełniająca) – 125,4 mln zł (28,4%),

 4. środki europejskie – 22 mln zł (5%).

 

Wydatki zrealizowano w wysokości 445,3 mln zł, a największe w działach:

 1. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 146,7 mln zł,

 2. Rodzina – 66,9 mln zł,

 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54,6 mln zł,

 4. Transport i łączność – 41,2 mln zł.

 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 362,2 mln zł tj. 96,8% wydatków ogółem, w tym:

 1. wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 253,7 mln zł,

 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64,5 mln zł,

 3. dotacje na zadania bieżące – 35 mln zł,

 4. na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 6,3 mln zł,

 5. obsługa długu publicznego – 2,7 mln zł.

 

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 83,1 mln zł (88,9% planu), w tym współfinansowane ze środków europejskich – 18,6 mln zł i ze środków krajowych (budżetu państwa i funduszy celowych) – 15,4 mln zł.

Największe środki wydatkowano na inwestycje w działach:

 1. Transport i łączność – 29,2 mln zł, z czego 25,2 mln zł na inwestycje w zakresie dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m.in. na zadania:

 1. 7,5 mln zł – Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową (dokończenie IV etapu budowy obwodnicy -zadanie współfinansowane ze środków rezerwy subwencji z budżetu państwa i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

 2. 7,2 mln zł – Budowa drogi G na odcinku od ul.Słonecznej do ul.Witosa w Krośnie (dofinansowanie z RFIL),

 3. 4,3 mln zł – Rozbudowa ul.Polnej (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL),

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,8 mln zł, z czego:

 1. 7,7 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła (dofinansowanie z EFRR oraz wpłaty mieszkańców).

 2. 4,9 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (finansowana preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW),

 1. Gospodarka mieszkaniowa – 12,7 mln zł, z czego:

 1. 9,1 mln zł – wydatki na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Składowej (wniesienie wkładów do spółki TBS PM Sp. z o.o. ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa),

 2. 3,5 mln zł – Wykupy nieruchomości, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę i rozbudowę dróg miejskich.

 

 

Wydatkowano także ponad 9,3 mln zł na modernizację i budowę obiektów sportowych (w tym 4,9 mln zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów), ponad 7,5 mln zł – na działalność usługową, z czego 7,2 mln zł na Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (zakończenie zadania) oraz 4,4 mln zł – na modernizację i budowę infrastruktury oświatowej, z czego 1,6 mln zł na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul.Bohaterów Westerplatte 24.

 

Rok 2021 r. zamknął się deficytem budżetu w wysokości 3,4 mln zł. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 39,7 mln zł, a jej wysoki poziom jest efektem m. in. otrzymania środków w wysokości 8,9 mln zł z tytułu jednorazowego uzupełnienia subwencji na zrekompensowanie spadku dochodów z PIT w 2022 r. w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu.

 

Poza wspomnianą wyżej pożyczką z NFOŚ i GW w wysokości 4,9 mln zł miasto nie zaciągnęło w 2021 r. innych zobowiązań dłużnych. Zobowiązania wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 22,9 mln zł, co stanowiło 5,2% wykonanych dochodów.

 

Zadłużenie Miasta na koniec 2021 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 239,5 mln zł i było niższe o 21,7 mln zł niż roku poprzednim.

 

Źródło: UM w Krośnie

Piotr Mazurkiewicz