31 marca 2020

Rada Miasta Krosna jednogłośnie opowiedziała się za zmianą granic Krosna. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Miasto ma zostać powiększone o teren zlokalizowany w miejscu byłego lotniska „Iwonicz”, na pograniczu Targowisk i Pustyn, do którego prawo użytkowania wieczystego Miasto nabyło końcem 2017 roku. Teren zostanie przeznaczony pod budowę drogi łączącej Krosno z projektowaną drogą ekspresową S19 oraz pod utworzenie strefy inwestycyjnej dla branż wysokich technologii.

W ubiegłym roku wniosek złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomimo poparcia Wojewody Podkarpackiego został negatywnie rozpatrzony przez Radę Ministrów. Podjęta decyzja uargumentowana została brakiem „obopólnej zgody pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego objętymi zmianami”.

We współpracy z władzami gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe wypracowaliśmy wspólne, zgodne stanowisko dotyczące planowanych zmian, a w ślad za tym, 6 grudnia ubiegłego roku zostały podpisane porozumienia dotyczące współpracy przy procedurze zmiany granic – informuje prezydent Piotr Przytocki. – Kompromisowe rozwiązanie zakłada, że część gruntów znajdujących się na terenie sąsiednich gmin wyłączona zostanie z wniosku o zmianę granic, a prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości zostanie sprzedane gminom po dokonaniu zmiany granic. Dotyczy to ponad 18 ha na terenie gminy Krościenko Wyżne i 11 ha na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Podpisaliśmy już przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży. Krosno zobowiązało się także, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przyłączanym terenie zostanie wprowadzony zakaz lokalizacji inwestycji uciążliwych, tj. spalarni i składowisk odpadów, czy też elektrowni wiatrowych – dodaje prezydent.

Rada Gminy Krościenko Wyżne, Rada Gminy Miejsce Piastowe, a także Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie zaopiniowały proponowaną zmianę granic.

Dzięki współpracy z naszymi sąsiadami została wyeliminowana przeszkoda, na którą w ubiegłym roku zwróciła uwagę Rada Ministrów – zauważa dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna. –Dziękujemy władzom gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe, a także władzom powiatu krośnieńskiego za zrozumienie, współpracę i wyrażenie pozytywnych opinii w sprawie zmiany granic. Przedsięwzięcia, które planujemy zrealizować na przyłączanym terenie z pewnością przyczynią się do rozwoju nie tylko Krosna, ale także sąsiednich gmin i całego powiatu krośnieńskiego.

Wniosek dotyczący zmiany granic w poniedziałek (30.03) zostanie złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. Do końca kwietnia Wojewoda wyda opinię w tej sprawie. Na wydanie rozporządzenia w sprawie zmiany granic Rada Ministrów ma czas do końca lipca br. Jeśli decyzja będzie pozytywna, Krosno powiększy się o ok. 122 ha z dniem 1 stycznia 2021 r.

Źródło: Urząd Miasta Krosno (zdjęcie)

Piotr Mazurkiewicz