13 czerwca 2019

Do 2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”. Program docelowo zastąpi dotychczas realizowany „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program ma zapewnić pomoc nie tylko uczniom z rodzin o trudnej sytuacji, ale także osobom starszym, niepełnosprawnym i o niskich dochodach. – Program to trzy moduły: Pierwszy dla dzieci i młodzieży; drugi dla osób dorosłych i trzeci, który obejmuje organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Dwa pierwsze moduły są w trakcie realizacji. Uczestniczą w nich wszystkie gminy z woj. podkarpackiego. Jednym z warunków jest wkład własny. Gmina może otrzymać dotację, jeżeli jej wkład wynosi nie mniej niż 40 proc. Może też starać się o obniżenie wkładu własnego. –Do tej pory z takiej możliwości, czyli złożenia wniosku skorzystało 119 podmiotów. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie – mówi Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW.

Moduł 3 to dofinansowanie stołówek i miejsc do wydawania posiłków. Chodzi zarówno o ich modernizację jak i budowę nowych. 

Na posiłki w naszym województwie przeznaczono 35 mln zł. Na Moduł 3, czyli remont bądź budowę nowych stołówek przeznaczono prawie 3 mln.

 

 

Agnieszka Radochońska-Kloc