4 lutego 2019

4 lutego br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Podczas spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki przedstawił główne założenia i etapy realizacji „Planu dla wsi”. Główny temat narady poświęcony został dyskusji nad projektem strategii rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. W posiedzeniu wzięły udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

Zgodnie z wytycznymi resortu rolnictwa, w 2017 r. wojewoda podkarpacki powołała Zespół, którego prace pozwoliły na określenie rdzennych potencjałów oraz na identyfikację potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego w województwie podkarpackim. Do składu Zespołu włączeni zostali m.in. przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, urzędu statystycznego, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, a także środowisk naukowych oraz organizacji i związków branżowych z terenu województwa podkarpackiego. Wyniki przeprowadzonych analiz, uzupełnione o wiedzę i doświadczenie zawodowe członków Zespołu, umożliwiły określenie kierunków rozwoju i listę priorytetowych projektów rozwoju obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego na Podkarpaciu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przygotowany przez Zespół projekt Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim do 2030 r. składa się z części diagnostycznej i projektowej. Część diagnostyczna zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, analizę SWOT oraz opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym. W części projektowej określone zostały z kolei kierunki interwencji, działania, priorytety rozwoju obszarów wiejskich województwa, w tym rolnictwa. Zaproponowane rozwiązania mają służyć zwiększeniu opłacalności produkcji rolnej i poprawie jakości życia na wsi.

Opracowany dokument posłuży nie tylko jako wkład w procesie aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012- 2020 (2030), ale również będzie mógł zostać wykorzystany w procesach planowania strategicznego i pracach programowych, w tym aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego, za co odpowiada samorząd województwa.

Dzisiejsze spotkanie było jednocześnie okazją do omówienia wyników prac Zespołu w zakresie rozwoju rolnictwa na obszarach górskich w województwie podkarpackim. We wspomnianym dokumencie wskazane zostały wyzwania, jakie stoją przed rolnictwem na obszarach górskich na Podkarpaciu oraz szanse rozwojowe dla rolnictwa na tych terenach.

Po posiedzeniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki i wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz spotkali się z przedstawicielami mediów lokalnych. W konferencji prasowej uczestniczyli również posłowie na Sejm RP Mieczysław Miazga i Kazimierz Gołojuch, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Maria Fajger oraz zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Stanisław Zając.

Źródło: PUW w Rzeszowie 

 

 

Piotr Mazurkiewicz