18 kwietnia 2023

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu rzeszowskiego zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 24 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie będzie budynek Osiedlowego Domu Kultury w Rzeszowie, przy ul. Kochanowskiego 29.

 

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu rzeszowskiego:

Gmina Chmielnik – 24, 25 kwiecień 2023 r.

Gmina Dynów Miasto – 25, 26 kwiecień 2023 r.

Gmina Świlcza – 27, 28 kwiecień oraz 4, 5 maj 2023 r.

Gmina Błażowa – 5,8, 9 maj 2023 r.

Gmina Głogów Małopolski – 10,11,12, 15 maj 2023 r.

Gmina Kamień – 16, 17 maj 2023 r.

Gmina Hyżne – 18, 19 maj 2023 r.

Gmina Dynów – 19, 22 maj 2023 r.

Gmina Sokołów Małopolski – 23,24,25,26, 29 maj 2023 r.

Gmina Trzebownisko – 30,31 maj oraz 1, 2 czerwiec 2023 r.

Gmina Boguchwała – 12,13,14,15, 19 czerwiec 2023 r.

Gmina Tyczyn – 20,21, 22 czerwiec 2023 r.

Gmina Krasne – 23,26, 27 czerwiec 2023 r.

Gmina Lubenia – 27, 28 czerwiec 2023 r.

W dniach 29 oraz 30 czerwca 2023 r. do kalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej.

Kogo wzywają na kwalifikacje? 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2003 roku podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

– mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2021-2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co trzeba mieć przy sobie?

Każdy stawiający się przed komisją powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, dokumentację medyczną albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

 

Co grozi za niestawienie się?

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, Wójt lub Burmistrz z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego Komisji Lekarskiej lub Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby, które w terminie wskazanym w wezwaniu nie mogą stawić się na kwalifikację wojskową (np. z powodu choroby, egzaminu maturalnego, itp., ) powinny wcześniej skontaktować się z organem wzywającym (Wójt, Burmistrz) lub bezpośrednio z Komisją Lekarską Nr 2 w Rzeszowie, nr tel. 17 23 00 654, celem ustalenia nowego terminu stawiennictwa.

 

Czynności składające się na przebieg kwalifikacji wojskowej:

  1. Sprawdzenie tożsamości osób podlegających kwalifikacji.

  2. Założenie ewidencji wojskowej.

  3. Określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej polegające na:

– wypełnieniu ankiety psychologicznej (nowość)

– badaniu psychologicznym kończącym się wydaniem opinii (nowość)

– badaniu ogólnym kończącym się wydaniem orzeczenia o zdolności do służby wojskowej.

4. Wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (od tego roku nie będą na kwalifikacji wydawane książeczki wojskowe).

5. Nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

 

Kategorie służby woskowej:

Kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. służby wojskowej lub służby w rezerwie.

Kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej.

Kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej.

Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

 

Piotr Mazurkiewicz

Skip to content