15 maja 2019

W województwie podkarpackim spada liczba osób korzystających z opieki społecznej. Wpływają na to wysokie kwoty przeznaczane na poszczególne świadczenia.

W sumie od 2016 do 2019 roku rząd na politykę zabezpieczenia społecznego w regionie przeznaczył ponad 10 miliardów złotych. –To znaczące kwoty – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. –To pieniądze na takie świadczenia jak Dobry Start, Maluch Plus, Senior Plus, 500 Plus, ale też na dożywianie, prowadzenie domów pomocy społecznej, czy zasiłki z zakresu pomocy społecznej. Wszystko to powoduje, że coraz mniej osób objętych jest pomocą społeczną. Przejawia się to w spadku kwot wypłacanych na zasiłki stałe. Tutaj odnotowany spadek wynosi ok 3%, na zasiłki okresowe spadek o 26%, inne zasiłki celowe, w tym także w naturze o 14% , spadek na posiłek w domu i w szkole o 26% i posiłki dla dzieci również spadek o 26%. Ważna jest również kwestia dofinansowania obsługi zadań rządowych. – dodaje wojewoda. 

Środki przeznaczane na koszty obsługi wynoszą odpowiednio: na obsługę Programu „Rodzina 500+” – 1,5% otrzymanej dotacji (dla gmin) oraz 1,0% otrzymanej dotacji (dla powiatów) – w 2018 r. było to 20 mln 901 tys. zł dla gmin i 86 tys. zł dla powiatów;na obsługę Programu „Dobry start” – 10 zł za jedno dziecko lub osobę uczącą się, na które ustalane jest świadczenie „dobry start”, w tym co najmniej 80% środków z kosztów obsługi stanowią wynagrodzenia i inne koszty osób realizujących zadanie – w 2018 r. była to kwota 2 mln 496 tys. zł, w tym 2 mln 056 tys. zł przeznaczono na wynagrodzenia,na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia z ustawy „Za życiem” – 3,0% otrzymanej dotacji – w 2018 r. było to 24 mln 877 tys. zł.

Agnieszka Radochońska-Kloc