9 maja 2019

Zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji dla Miasta Rzeszowa - modernizacja oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Choć funkcjonuje od stycznia dziś oficjalnie oddano do użytku suszarnie mechaniczną osadów ściekowych.

Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych rozpoczęła się w lipcu w 2017 roku i została zakończona dwa miesiące temu. Koszt tej inwestycji to 64 mln zł. To jedna z jedenastu inwestycji realizowanych przez miasto. W ramach zadania wybudowano suszarnię z instalacją odwadniającą, wykonano hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego (z instalacją dezodoryzacji), przebudowano portiernię i garaże wraz z budową budynku obsługi, zmodernizowano elewację i dachy istniejących budynków, a także drogi, place, chodniki i ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa mówi, że modernizacja całego systemu oczyszczania ścieków wraz z suszarnią lokuje miasto w czołówce miast europejskich jeżeli chodzi o jakość i technologię oczyszczania ścieków. Konieczność budowy suszarni wynikała z aspektów prawnych i technologicznych. Regulacje prawne nakładają obowiązek minimalizacji ilościowej wytwarzanych osadów ściekowych, a usuwany osad musi być stabilny, bezwonny i bezpieczny pod względem sanitarnym.

Włodzimierz Glamkowski, szef firmy Biprowod, autor projektu mówi, że w realizacji zadania zastosowano najnowocześniejsze technologie.

Rzeszowska Oczyszczalnia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków produkuje rocznie ok 20 tys. ton osadu o zawartości 18% suchej masy (tj. 82% wilgotności). Wybudowana w ramach kontraktu instalacja daje możliwość wysuszenia powstałego osadu do zawartości 93% suchej masy. Efekt ten jest osiągnięty poprzez zastosowanie dodatkowych procesów przeróbki osadów tj.: wysokoefektywne odwadnianie na dwóch prasach tłokowych (o wydajności 336 kg suchej masy/godz. Każda) oraz suszenie osadów odwodnionych w suszarni średniotemperaturowej (w temperaturze do 130° C), w efekcie czego uzyskany zostaje osad o zawartości od 65% – 93% suchej masy. Wydajność instalacji suszenia osadu wynosi 1800 kg odparowanej wody/godz.

Dla zmniejszenia uciążliwości rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów zostały zhermetyzowane dwa osadniki wstępne i zbiornik retencyjny – są one przykryte zadaszeniem z laminatu poliestrowo-szklanego. Uciążliwe związki zapachowesą utylizowane w instalacji dezodoryzacji w oparciu o biofiltry. Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją zadania w lipcu 2017 roku. W miesiącu czerwcu 2018r zakończono pomyślnie rozruch wraz z badaniami procesowymi instalacji odwadniania i suszenia osadów, osiągając wymienione w umowie parametry m.in. w zakresie suchej masy i zużycia energii.

W latach 2014-2015 został zmodernizowany ciąg biologiczny Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie. Konieczność podjęcia inwestycji wynikała z zaostrzenia wymagań przepisów prawnych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Wisłok w zakresie związków biogennych oraz dostosowania się do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Koszt całkowity zadania wyniósł 45,9 mln zł brutto.

W 2016 roku dla potrzeb zasilania Oczyszczalni Ścieków za kwotę 4,9 mln zł. wybudowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW i powierzchni niespełna 2 ha. Instalacja składa się z 3 220 paneli fotowoltaicznych i produkuje rocznie na potrzeby oczyszczalni 0,85 GWh energii elektrycznej.

Wszystkie ww zrealizowane na terenie oczyszczalni zadania na łączną kwotę 115 mln zł objęte zostały dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności zarówno z poprzedniej jak i obecnej perspektywy finansowej.

Agnieszka Radochońska-Kloc