3 stycznia 2020

Od nowego roku mieszkańcy wielu polskich gmin, w tym także krośnianie, zapłacą za odbiór i zagospodarowywanie odpadów znacząco więcej. W Krośnie będzie to 24 zł od osoby czyli o 6 zł więcej niż dotychczas.

Co jest powodem podwyżek, dlaczego „opłaty śmieciowe” stale rosną i czy to prawda, że w okolicznych gminach jest taniej? Wzrost cen odpadów jest przede wszystkim odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania prawne i organizacyjne w Polsce, w dużo mniejszym stopniu, wynikiem działań w mieście. Choć nie bez znaczenia jest tutaj ogromna liczba osób „brakujących” w systemie, która pozwoliłaby zatrzymać wzrost cen za śmieci.- Wydatki w ramach „budżetu odpadowego” (odbiór odpadów, transport, zagospodarowanie i in.) muszą być pokryte z jednego źródła – opłat mieszkańców – wynika to z przepisów ustawy – mówi Krzysztof Smerecki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna. Oznacza to, że nie mamy – jako miasto – możliwości „dokładania” środków z innych źródeł do systemu gospodarki odpadami.Z pobranych opłat pokrywane są wyłącznie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 24 zł opłaty śmieciowej mieszczą się, m. in. :

• Odbieranie i transport odpadów komunalnych; • odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; • obsługa administracyjna systemu; • edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

– Jednocześnie warto podkreślić, że Krosno należy do gmin o najbardziej rozbudowanym i korzystnym dla mieszkańców systemie odbioru odpadów komunalnych – zaznacza Arkadiusz Mularczyk – kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Krosna.- W ramach opłaty wszyscy właściciele nieruchomości, w tym Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zostali nieodpłatnie wyposażeni w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, nie limitujemy ilości odbieranych odpadów oraz ilości worków do segregacji, uruchomiliśmy tzw. PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą dostarczać, bez ograniczeń, odpady problematyczne powstające w gospodarstwach domowych – wylicza zalety krośnieńskiego systemu Kierownik Mularczyk. To usługi, których brak w wielu sąsiednich gminach – dodaje.

Wygodny dla mieszkańców i rozbudowany system odbioru odpadów to jeden z czynników wpływających na wysokość opłat za odbiór odpadów. Ale nie jedyny. Drugim powodem, dużo bardziej problematycznym i powodującym wzrost cen, jest stale malejąca liczba osób objętych system gospodarki odpadami, znacząco niższa od ilości osób zameldowanych w mieście. Co to oznacza?

– Obserwujemy zjawisko stale zmniejszającej się liczby mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami. W tym momencie „brakuje nam” około 4 tysięcy mieszkańców, co powoduje brak około 1 mln złotych. Czy tych osób faktycznie nie ma? – pyta retorycznie Naczelnik Smerecki.

– Brak tych osób „w systemie” świadczy o tym, że nie wszyscy mieszkańcy zadeklarowali zgodną z prawdą liczbę osób, a to z kolei generuje stratę, która musi być pokryta „z kieszeni” wszystkich mieszkańców. Nieuczciwość małej części mieszkańców uderza we wszystkich – podsumowują urzędnicy.

Istnieje również szereg przyczyn, na które miasto nie ma wpływu, a które powodują, że opłaty za gospodarowanie odpadami są tak wysokie. Są to, m. in:

• zmiany przepisów krajowych wprowadzających coraz wyższe wymagania środowiskowe, co skutkuje dalszym wzrostem cen za przyjęcie odpadów ; • wzrost obciążeń nakładanych na przedsiębiorców branży komunalnej, po pladze pożarów w 2018 r., m. in. restrykcyjne kryteria dotyczące magazynowania odpadów czy obciążenia finansowe;

• zmiany przepisów prawa w zakresie magazynowania i transportu wszystkich rodzajów odpadów; • wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej z 74,26 zł w 2017 roku do kwoty 270 zł w 2020 r za każdą tonę odpadów przekazanych do składowania; • wzrost cen towarów i usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w roku 2019 wynosiło 2250 zł w stosunku do planowanych na 2020 rok 2600 zł , co zostało uwzględnione w ofertach firm zajmujących się odbiorem, transportem i przetwarzaniem odpadów; • konieczności przekazywania niektórych odpadów, których nie wolno składować, do spalarni; • niekontrolowany wzrost kosztów zagospodarowania niektórych odpadów wysokoenergetycznych w związku z ograniczonymi możliwościami ich przyjmowania w instalacjach w Polsce.Czy w okolicy jest taniej?

– Jednym z najczęstszych pytań mieszkańców, jakie kierują do pracowników magistratu jest pytanie, dlaczego gdzie indziej jest taniej? – zauważa Krzysztof Smerecki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna. Należy zatem przyglądnąć się szczegółom, które powodują to, jak się okazuje złudne, wrażenie.

W Krośnie mieszkańcy, w ramach wnoszonej przez nich opłaty otrzymują pojemnik na odpady zmieszane i worki do segregacji odpadów a śmieci odbierane są regularnie i często, sprzed ich domu lub w niedalekiej odległości od posesji. Dodatkowo, tzw. „rodziny 3+” i posiadacze kompostowników mogą liczyć na korzystne zniżki.

– Jeśli doliczymy te usługi do cen za gospodarowanie odpadami w okolicy, okazuje się, że ceny zrównują się tymi, które mamy w Krośnie – mówi Arkadiusz Mularczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. – Również ościenne gminy i miasta zbliżone wielkością do Krosna planują w 2020 podwyżki cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dodaje. Porównanie nowych stawek i usług oferowanych przez gminy stawia nas na dobrej pozycji wśród miast i gmin.

Krosno:- wysokość opłaty: odpady segregowane – 24 zł segregowane; brak możliwości niesegregowania odpadów, opłata sankcyjna – 96 zł- częstotliwość odbioru: pozostałości po segregacji (pojemnik) – 1 raz w tygodniu (obszar staromiejski); 2 razy w miesiącu (pozostały obszar miasta) odpady selektywne –2 razy na miesiąc (obszar staromiejski) 1 raz w miesiącu (pozostały obszar); w zabudowie wielorodzinnej: pozostałości po segregacji – do 2 razy w tygodniu; odpady segregowane 1 raz w tygodniu.- szczegóły: miasto zapewnia pojemnik oraz worki do segregacji odpadów oraz możliwość oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przez 6 dni w tygodniu; możliwe zniżki dla „rodzin 3+” (50% zniżki) i posiadaczy kompostowników (2 zł / os; konieczne jest ponowne złożenie deklaracji)

Jasło- wysokość opłaty: odpady segregowane – 29,17 zł segregowane; brak możliwości niesegregowania odpadów, opłata sankcyjna – 58,34 zł

Sanok- wysokość opłaty: odpady segregowane – 23 zł segregowane; brak możliwości niesegregowania odpadów, opłata sankcyjna – 46 zł

Źródło: UM w Krośnie

Piotr Mazurkiewicz