4 września 2019

Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł.

Na liście znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł. 

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł ! (dodatkowe środki finansowe).

W chwili obecnej dzięki dofinansowaniu środkami Funduszu, realizowanych jest już 60 zadań gminnych i powiatowych z naboru wrześniowego z 2018 r. o łącznej kwocie dofinansowania środkami Funduszu ponad 74 mln zł. 

Tym samym, łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu dla woj. podkarpackiego wynosi rekordowe ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony Rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych.   

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km. 

Zaznaczyć także należy, że w naborze wniosków na rok 2020 zakończonym 26 sierpnia 2019 r. gminy złożyły 168 wniosków (wartość inwestycji 333,5 mln zł) a powiaty 51 wniosków (kwota inwestycji 175,6 mln zł). Przewidywane dofinansowanie z FDS w roku 2020 na zadania roczne i wieloletnie dla województwa podkarpackiego wynosi 163,6 mln zł.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Piotr Mazurkiewicz